Renginiai

VU archyvo nuotr.

Studentų atstovų bei projekto dalyvių apskritojo stalo diskucija.
15:00

2010-02-04 - 2010-02-05
Strateginės koncepcijos rengimo planavimo sesija

Dalykinės darbo grupės nariai aptaria visuomenės sveikatos studijų krypties analizės medžiagą. Ž. Jankauskienė pristato Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą LRV 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.1749, o taip pat studijų šakų projektą. Kalbama apie galimą situaciją visuomenės sveikatos kryptyje ir kurios aukštosios mokyklos gali ateityje vykdyti studijas šioje kryptyje, patvirtinus studijų šakų sąrašą. Vyksta diskusija apie kaupiamojo vertinimo sistemą ir jos reikšmę matuojant studento pasiekimus. Įvertinami pateikti siūlymai ir baigiama sisteminti situacijos analizės medžiaga.

2010-01-27
Kokybės darbo grupės susitikimas

Svarstyta: dalykinių grupių stebėsenos ir atskirų narių intervių tyrimo metodika ir atrankos kriterijai.

2010-01-22
Menų studijų grupės susitikimas

2010-01-11
Socialinių mokslų studijų grupės susitikimas

Susipažinogrupės nariai, pasidalino patirtimi, aptarė kaip supranta projektą, pasiskirstė darbais, kurie remsis esamos padėties apžvalga.

2009-12-21
Kokybės darbo grupės susitikimas

Buvo tariamasi dėl pagrindinio kokybės grupės tikslo (metodikos integravimo rekomendacijų parengimo) realizavimo formų bei metodų, bendros preliminarios integravimo metodikos rekomendacijų struktūros, grupės narių funkcijų ir atsakomybės.

2009-12-17
Kokybės darbo grupės susitikimas

Buvo tariamasi dėl pagrindinio kokybės grupės tikslo (metodikos integravimo rekomendacijų parengimo) realizavimo formų bei metodų, bendros preliminarios integravimo metodikos rekomendacijų struktūros, grupės narių funkcijų ir atsakomybės.

Svarstyta: esamos situacijos vykdomų atitinkamos studijų krypties studijų programų lygmenyje analizė.

Diskutuota apie parengtas gaires. Aptarti pagrindiniai metodikos skyriai.

2009-11-26
Kokybės darbo grupės susitikimas

Susitikimo metu aptarta:Kokybės grupės veiklos projekte pagrindinis tikslas, uždaviniai ir jų realizavimo galimybės, formos ir ištekliai.

2009-11-24
Technologijos mokslų studijų grupės susitikimas

2009-11-18
Strateginės darbo grupės susitikimas su fizinių mokslų studijų srities grupės vadovu

Aptarta ir padaryta suvestinė ECTS diegimo klausimais.

2009-11-16
Kompetencijų plėtotės metodikos grupės susitikimas

Susitikime buvo diskutuota apie tai ką grupė turi parengti, koks metodinis leidinys būtų reikalingas, ko tam metodiniam leidiniui reikia, kokia informacija būtų prieinama, o kokios informacijos grupei reiktų iš kitų darbo grupių. Rezultate nuspręsta padirbėti ir surašyti numatomą metodinio leidinio turinį, apsibrėžiant ribas, kurių grupė turėtų laikytis.

Aptarti susitikimų su dalykinėmis grupėmis rezultatai.

Susitikimo metu pristatytas projektas, apibūdinti jo tikslai ir tikėtini rezultatai. Tyrėjų grupės atstovės apibūdino tyrimo tikslus ir pobūdį.

http://ects.cr.vu.lt/Renginiai-3page
Spausdinti  Uždaryti